เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา แนะแนว                                                                              จำนาน 19 ชั่วโมงรหัสวิชา ก 31903         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       

 

รับรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย ดูแลรักษาร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของตนเองให้ปลอดภัยรับรู้ความคิด อารมณ์ และจิตใจของตนเองและผู้อื่นอธิบายความคิด อารมณ์ และจิตใจของตนเองและผู้อื่นทั้งด้านบวกและลบอย่างมีเหตุผลอธิบายความสนใจ ความถนัด ด้านการเรียนและอาชีพของตนเองอย่างมีเหตุผล กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จตามคุณค่าที่มีอยู่ในตนเอง

มุ่งมั่นในการักษาคุณค่าในตนเองและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่น ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ

มุ่งมั่นในการรักษาคุณค่าในตนเองและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่น ด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ มุ่งมั่นในการรักษาคุณค่าในตนเองและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ

พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลตนเองกับอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ พัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการพัฒนาผลการเรียน

 

 จุดประสงค์ชั้นปี

 • รับรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย
 • ดูแลรักษาร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของตนเองให้ปลอดภัย
 • รับรู้ความคิด อารมณ์ และจิตใจของตนเองและผู้อื่น
 • อธิบายความคิด อารมณ์ และจิตใจของตนเองและผู้อื่นทั้งด้านบวกและลบอย่างมีเหตุผล
 • อธิบายความสนใจ ความถนัด ด้านการเรียนและอาชีพของตนเองอย่างมีเหตุผล
 • กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จตามคุณค่าที่มีอยู่ในตนเอง
 • มุ่งมั่นในการักษาคุณค่าในตนเองและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่น ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ
 • มุ่งมั่นในการรักษาคุณค่าในตนเองและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่น ด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ
 • มุ่งมั่นในการรักษาคุณค่าในตนเองและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ
 • พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลตนเองกับอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่
 • พัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 • มีแนวทางในการพัฒนาผลการเรียน

 play learn and grow together clip art