เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

pichayapa sangthong

โรงเรียนบ้านบัวยาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 11101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1                                                                                            เวลา   80   ชั่วโมง

 

    ศึกษาค้นคว้า วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ

ในการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง  มีทักษะการค้นหาอย่างมีขั้นตอนจากข้อมูลที่สนใจและแหล่ง

ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

                            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน  มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  อีกทั้งให้มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด และรอบคอบ