การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้สอน

pichayapa sangthong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26910

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 11101  งานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้                                           กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่   1                                                                                            เวลา   80   ชั่วโมง

 

    ศึกษาค้นคว้า วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ

ในการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือตนเอง  มีทักษะการค้นหาอย่างมีขั้นตอนจากข้อมูลที่สนใจและแหล่ง

ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

                            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน  มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  อีกทั้งให้มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด และรอบคอบ  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.