เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ค 23101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์  ค 23101                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1            เวลา   60   ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต                                                                             

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด   ทรงกรวย  และทรงกลม การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ และปริมาตรแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   กราฟ และ ระบบสมการเชิงเส้น  ความคล้าย

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัย  มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   

 รหัสตัวชี้วัด

      ค 2.1   ม 3 / 1 ,      ค 2.1   ม 3 / 2,     ค 2.1   ม 3/ 3 ,    ค 2.1   ม 3 / 4  

      ค 2.2   ม 3 / 1      

      ค 3.1  ม 3 / 1    

      ค 3.2   ม 3 / 1    

      ค 4.2   ม 3 / 2 ,     ค 4.2   ม 3 / 3 ,      ค 4.2  ม 3 / 4 ,     ค 4.2   ม 3 / 5    

      ค 6.1   ม 3 / 1 ,   ค 6.1  ม 3 / 2 ,  ค 6.1  ม 3 / 3 , ค 6.1   ม 3 / 4 ,   ค 6.1  ม 3 / 5 ,  ค 6.1   ม 3 / 6

รวม   17   ตัวชี้วัด 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง