เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เติมพงศ์ ครุธทิน

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิชาสังคมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

รายวิชา  สังคมศึกษา  1                                                                             รหัส  ส21101

เวลา  40  ชั่วโมง                                                                                           จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ  การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทำเลที่ตั้ง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชาชน ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

โดยใช้วิธีการทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชาการ ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย   

เพื่อให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  

ศึกษาความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ และค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม  ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ศึกษาความเป็นมา  หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  ศึกษาบทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  และศึกษาผลของการมีกฎหมาย  เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช้กระบวนการศึกษา  สังเกต  วิเคราะห์  ปฏิบัติ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ปรัชญา  และของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักปฏิบัติตนตามบทบาทนำหลักธรรมไปใช้ในการตัดสินใจเลือกในฐานะผู้บริโภค  เข้าใจนโยบาย  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของรัฐ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ตัวชี้วัด

                ส 5.1       ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3

                ส 3.1       ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3

                ส 5.2       ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4

                ส.3.2       ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4

รวม         14            ตัวชี้วัด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สังคมศึกษา