วิชาการนับเลขภาษาญี่ปุ่น
ผู้สอน

วัฑฐิกร แก่นนาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการนับเลขภาษาญี่ปุ่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26914

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา  ญ 14001   ภาษาญี่ปุ่น 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ               ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 1                                เวลา  40  คาบ              จำนวน  1.0   หน่วยกิจ                            

คำอธิบายรายวิชา

            ฟัง  พูด  อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรฮิรางานะ   เครื่องหมาย゙(てんてん)และ  ゜(まる)เสียง  ん เสียงกัก   เสียงยาว   เสียงควบ  ตัวเลข  เขียนคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  และข้อความสั้น ๆ   บทสนทนา    คำทักทาย   คำศัพท์   สำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน     ในชีวิตประจำวัน   การแนะนำตนเองและผู้อื่น  การตอบรับหรือปฏิเสธ   บอกความชอบ    ไม่ชอบ    ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้รูปประโยค   ตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานที่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะและ             วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ผลการเรียนรู้

             1. พูดทักทาย สำนวนเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

             2. อ่านเขียนตัวอักษรฮิรางะนะได้

             3. แนะนำตนเองและผู้อื่นได้

             4. บอกความชอบไม่ชอบได้

             5. นับเลข 1-100 ได้

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้

รูปภาพที่เกี่ยวข้องClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.