ผู้สอน
อรุณวรรณ พิมพ์สาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26915

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23


คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง23102  วิชา การงานพื้นฐานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                           จำนวน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน                         จำนวน  1  หน่วยกิต

ครูผู้สอน นางสาวอรุณวรรณ พิมพ์สาร

               ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุปพร้อมนำเสนอเกี่ยวกับหลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจ และความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผล และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ การเขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์ แฟลช การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

                ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางเข้าสู่อาชีพตามคุณสมบัติที่จำเป็น ความมั่นคง และการประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพตามหลักแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน

                ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานที่หลากหลายจนสามารถ วิเคราะห์ ประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

                ง 3.1 ม 3/1, ง 3.1 ม 3/2, ง 3.1 ม3/3, ง 3.1 ม 3/4, ง4.1 ม 3/1, ง 4.1 ม 3/2, ง 4.1 ม 3/3

 

 

 

 

 

               Image result for คอมพิวเตอร์