เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มาตราตัวสะกดไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง มาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้