ว30204 ฟิสิกส์ 4 (ไฟฟ้าสถิต)
ผู้สอน

นางสาว รัตนาภรณ์ โยทะพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว30204 ฟิสิกส์ 4 (ไฟฟ้าสถิต)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26917

สถานศึกษา
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

Physics illustration royalty-free stock vector art

คำอธิบายรายวิชา

30204  ฟิสิกส์ 4                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1        เวลา 80  ชั่วโมง                จำนวน  2.0หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………………………………………………

          ศึกษา ค้นคว้า อธิบาย ไฟฟ้าสถิต แรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุ  พลังงานศักย์ไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  สนามไฟฟ้าของจุดประจุ  สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำขนาน สนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม  นำความรู้เรื่องสนามไฟฟ้า และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าไปอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องกำจัดแก๊สพิษ  เครื่องกำจัดฝุ่น และเครื่องกำจัดควัน เป็นต้น  การเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลาง กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำโลหะ แรงเคลื่อนไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานและการอ่านค่าตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า  การต่อตัวเก็บประจุ การต่อเซลล์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ประจุใช้และได้รับในวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ซึ่งใช้ในการคำนวณหากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้า หลักการของแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ การหาค่าไฟฟ้า แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก เส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและเส้นลวดวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบของขดลวดตัวนำของมอเตอร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ฟลักซ์แม่เหล็ก ฟลักซ์ไฟฟ้า จุดสะเทินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า การหาค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามกฎของแมกเวลส์ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ายังผลค่ามิเตอร์ ค่ารากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร RLC

        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทดลอง การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  • ทดลองและอธิบายแรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า งานในการเคลื่อนประจุในสนามไฟฟ้า ค่าความจุไฟฟ้า และการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
  • ทดลองและอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้า  ความต้านทานไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานแบบต่างๆ การต่อเซลล์ไฟฟ้า การหากระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่ออยู่ กฎของเคอร์ชอฟ  กัลป์วานอมิเตอร์ การสร้างแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอมห์มิเตอร์
  • ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กจาก เส้นลวดตรง เส้นลวดวงกลม ขดลวดโซลีนอยด์ ขดลวดทอร์ลอย แรงระหว่างเส้นลวดที่มีกระแสไหล แรงจากประจุไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก การเกิดมอเตอร์ไดนาโม กระแสตรงและกระแสสลับ
  • ทดลองและอธิบายการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับจากไดนาโม ค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ในวงจรกระแสสลับ ตัวต้านทานไฟฟ้า ตัวต้านทานเชิงความจุ ตัวต้านทานเชิงเหนี่ยวนำในวงจรกระแสสลับ การต่อวงจร RCL แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร ตัวประกอบกำลัง การเกิดเรโซแนนซ์ในวงจรกระแสสลับ

 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.