เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิสา สิงห์คำ

โรงเรียนวัดไร่อ้อย

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                   ภาคเรียนที่        

            รหัสวิชา  ศ12101                                                                                        เวลา 50 ชั่วโมง/ปี

 

       ศึกษา วิเคราะห์ จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สั้นของดนตรี สามารถเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเพลง ร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกับวัยได้ พร้อมบอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ

       เข้าใจลักษณะของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสพิเศษ อาทิ การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ  แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ และระบุมารยาทในการชมการแสดง ระบุที่มา วิธีการเล่น กติกา และเล่นการละเล่นพื้นบ้าน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย

       โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

       เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์  กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

       ตัวชี้วัด

              ศ 2.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5

              ศ 2.2  ป.2/1,  ป.2/2

              ศ 3.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5  

              ศ 3.2  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3           

       รวม  15  ตัวชี้วัด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดนตรี