ผู้สอน
Wannisa Sripotong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26919

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

                                                              

คำอธิบายรายวิชา

             เพลงมีความสำคัญต่อจิตใจของผู้ฟัง  ให้ความบันเทิงและลดความเครียด  ผ่อนคลายอารมณ์ทำให้มนุษย์เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์  ซึ่งเพลงมีบทบาทต่อชีวิตของเรา  เพลงกับชีวิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย์มาตั้งแต่เกิด  เสียงเพลงเกิดจากการสร้างสรรค์ของคน  นักการศึกษาที่ชาญฉลาดจึงนำเพลงมาเป็นสื่อในการศึกษา  ทั้งเป็นสื่อหลักและสื่อเสริมพลังที่ครูนำมาใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่งประโยชน์ของเพลงในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้

1.เพลงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกสนาน  ลดความตึงเครียดระหว่างครูกับนักเรียน  หล่อหลอมลักษณะนิสัย  จิตใจ  ของนักเรียนให้อ่อนโยน

2.เพลงช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  บุคลิกภาพและด้านสังคมของนักเรียน

3.การเข้าสู่บทเรียน  สรุปบทเรียนหรือทบทวนบทเรียน  เพลงช่วยย้ำสิ่งที่เรียนไปแล้ว  เช่น  คำศัพท์  รูปประโยค  กฎไวยากรณ์บางเรื่อง  เช่น  เกี่ยวกับกาล (tense)  ต่างๆ  เป็นต้น

นอกจากนี้ในเพลงยังมีคำที่เป็นคำแสลง (slang) เป็นสำนวน (idioms) ซึ่งเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

4.เพลงช่วยพัฒนาทางด้านภาษา  ซึ่งเป็นการฝึกการฟังให้เข้าใจข้อความในเนื้อเพลงพร้อมทั้งเป็นการฝึกการออกเสียง  เชื่อมคำ  และจังหวะไปในตัว  ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ  ที่สามารถร้องเพลงได้  ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและช่วยส่งเสริมให้การเรียนดีขึ้น

5.เพลงให้ความรู้หลากหลายแกนักเรียน  เช่น  วัฒนธรรม  สถานที่สำคัญ  วันสำคัญเป็นต้น  โดยออาจใช้เพลงเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนา  หรืออภิปรายเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเพลง

 สรุปได้ว่า  เพลงมีประโยชน์ทางด้านอารมณ์  บุคลิกภาพ  สังคมและการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน  นักเรียนได้รับความรู้จากเพลง  และเรียนจากเพลงด้วยความสนุกสนาน  ดังนั้นครูจึงนำเพลงไปสอดแทรกได้เกือบทุกวิชา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง