เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60++ 4966905-56 วิทยานิพนธ์ [ป.โท ส.ม.60 ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60++ 4966905 วิทยานิพนธ์ [ป.โท ส.ม.60 ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

สำหรับ นศ.รหัส 60

4966906 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (Thesis) การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพ และ/หรือสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการวิจัยโดยการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ควบคุมคุณภาพ และการนำเสนอผลงานวิจัย