เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-คพธ.592

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กระบวนการพัฒนาระบบงานธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงงาน การพิจารณากำหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบส่วนข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือการออกแบบและพัฒนา การประเมินผล และการดูแลรักษา