เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ปี ๖๐

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ กระบวนการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน และ    ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความต่างทางวัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม