ผู้สอน
นาง สุนิดา อรรถอนุชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ปี ๖๐


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26969

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ กระบวนการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน และ    ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความต่างทางวัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม