เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

414263 ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบงานธุรการในสถานศึกษา การจัดทำเอกสาร ลักษณะการจัดเก็บเอกสาร การสื่อสารข้อมูลภายในสถานศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น  การจัดการงบประมาณ บุคลากรภายในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการงานด้านธุรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา