เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดและประเมินผลการศึกษา LM04 วันศุกร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา           ความหมายของการทดสอบ การวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การหาคุณภาพของเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ และระเบียบการประเมินผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน