เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณัทพงศ์ อธิเปรมอนันต์

มหาวิทยาลัยชีวิต

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์

อ้างอิงจากเอกสารการเรียนหลากหลาย บวกกับประสบการณ์ในการทำงานจริงที่เกิดขึ้น

 

ผู้สอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และนักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

งานที่วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ส่วนใหญ่เป็นงานในแวดวงราชการส่วนใหญ่

 

จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน

เผื่อมีโอกาสได้นำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไป

 

เปิดชั้นเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น

เปิดคอร์สวันแรก วันที่ 6 สิ่งหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป