homeหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
personperson_add
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ณัทพงศ์ อธิเปรมอนันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์

อ้างอิงจากเอกสารการเรียนหลากหลาย บวกกับประสบการณ์ในการทำงานจริงที่เกิดขึ้น

 

ผู้สอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และนักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

งานที่วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ส่วนใหญ่เป็นงานในแวดวงราชการส่วนใหญ่

 

จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน

เผื่อมีโอกาสได้นำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไป

 

เปิดชั้นเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น

เปิดคอร์สวันแรก วันที่ 6 สิ่งหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)