homeหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
person
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ณัทพงศ์ อธิเปรมอนันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
27

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยชีวิต

คำอธิบายวิชา

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์

อ้างอิงจากเอกสารการเรียนหลากหลาย บวกกับประสบการณ์ในการทำงานจริงที่เกิดขึ้น

 

ผู้สอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ และนักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

งานที่วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ส่วนใหญ่เป็นงานในแวดวงราชการส่วนใหญ่

 

จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน

เผื่อมีโอกาสได้นำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไป

 

เปิดชั้นเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น

เปิดคอร์สวันแรก วันที่ 6 สิ่งหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)