เทคโนโลยีชุมชนที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการเลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคม ปัจจุบัน การแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การศึกษาเน้นใช้กรณีศึกษา