เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีชุมชนที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการเลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคม ปัจจุบัน การแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การศึกษาเน้นใช้กรณีศึกษา