homeเทคโนโลยีชุมชนที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
person
เทคโนโลยีชุมชนที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีชุมชนที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2702

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการเลือกซื้อและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคม ปัจจุบัน การแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การศึกษาเน้นใช้กรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)