เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-324 Adult II 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย  การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง