วิชา ภาษาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 52 ปี 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 52 ปี 4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม angel