เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกเสียงภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาจีน ช่วงชั้นที่  3                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ประโยคน่ารู้                                                                          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาจีน  ภาคเรียนที่ 1                             ปีการศึกษา 2560

          ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตัวเลข  บ้าน และพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   สามารถฟัง พูด และเข้าใจ ประโยคสนทนาภาษาจีนจากสถานการณ์ที่กำหนดได้

2.   สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจหลักของการประสมเสียงของระบบสัทอักษร (拼音) และจดจำตัวอักษรจีนได้ตามที่เรียน

3.   สามารถจดจำคำศัพท์ที่ได้เรียนและนำไปใช้ได้

4.   สามารถเขียนภาษาจีนตามลำดับขีดที่ถูกต้องและเข้าใจความหมาย