เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บรรณานุกรม และสาระสังเขป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

   ความสำคัญของการอ่าน การประเมินค่า เทคนิคการอ่านเพื่อจัดทำบรรณานุกรม และสาระสังเขปความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของบรรณานุกรม และสาระสังเขป การควบคุมทางบรรณานุกรม และการจัดทำบรรณานุกรมทั้งในระบบเดิม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่