ผู้สอน
วิฑูรย์ ดวงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิฑูรย์ ดวงแก้ว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27041

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เวลา 1 ชั่วโมง                                  ผู้สอน นายวิฑูรย์  ดวงแก้ว 

ทบทวน :  ความหมายของเศษส่วน

       มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

       ตัวชี้วัด

                ค 1.1 ป.5/1          เขียนและอ่านเศษส่วน

        มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปั­ญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.  อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วน (

                2.  เขียนและอ่านเศษส่วน 

                3.  มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน