เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาญี่ปุ่น 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ใช้ถ้อยคำน้ำเสียง และกริยาท่าทาง อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ

4. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เครื่องหมายวรรคตอน การเรียงลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

5. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง ประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่น