คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 (เทียบโอน) ปี 3 (ส-อ) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 (เทียบโอน) ปี 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม