คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 (เทียบโอน) ปี 3 (ส-อ) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 (เทียบโอน) ปี 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม