ผู้สอน
อรุณรัตน์ ชะยันโต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27050

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายโครงสร้างของบทเพลง ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง การเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี

ศึกษา อธิบาย วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นมาของนาฏศิลป์ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์ การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่ การเล่าเรื่อง การชมการแสดง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   การวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์  

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์  กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 ตัวชี้วัด

ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6,  ป.4/7

ศ 2.2  ป.4/1, ป.4/2

ศ 3.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4, ป.4/5 

ศ 3.2  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3, ป.4/4

 รวม  18  ตัวชี้วัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง