เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีชั้นกลาง 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

http://www.lasuprint.com/images/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5.jpg

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการของการบัญชีและสถาบันวิชาชีพการบัญชี แม่บทการบัญชี การนำเสนองบการเงิน การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด กำไรสะสม สิทธิพิเศษในการซื้อหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน กำไรต่อหุ้น การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี ข้อผิดพลาดทางการบัญชี


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บัญ๙ีผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บัญ๙ี