เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีชั้นกลาง2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

https://www.triple-ed.com/beta/wp-content/uploads/2015/03/2-%e0%b8%ad.%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a11-e1426918813823.jpg

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บัญชี

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการของการบัญชีและสถาบันวิชาชีพการบัญชี แม่บทการบัญชี การนำเสนองบการเงิน การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด กำไรสะสม สิทธิพิเศษในการซื้อหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน กำไรต่อหุ้น การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี ข้อผิดพลาดทางการบัญชี


บทที่ 1 หนี้สินหมุนเวียน

บทที่ 2 หนี้สินไม่หมุนเวียน

บทที่ 3 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน

บทที่ 5 การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน

บทที่ 6 การจัดตั้ง บริษัท จำกัด

บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนภายหลังการจัดตั้งบริษัท

บทที่ 8 ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และเงินปันผล

บทที่ 9 รายงานทางการเงิน

บทที่ 10 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บัญชี