เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 30708207 Research Methods in Business Computer กลุ่มที่ COM5814N

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยการเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และเขียนผลงาน การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่น ๆ