เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์1/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

MK58607  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                                         3 (2-2-5)

              Customer  Relationship  Management

              ศึกษาความหมายและความสำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รูปแบบของการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนำไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ผู้ขายสินค้า กลุ่มบริษัท ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ การวางแผนและการประเมินผลและแนวโน้มปัญหาของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า