เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราขภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1.คำอธิบายรายวิชา

 

               ศึกษาความสำคัญของการจัดการการตลาด  บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการตลาด                  การจัดองค์การการตลาด  การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการงานการตลาด    การวิจัยตลาด  การวัดและการพยากรณ์ความต้องการของตลาด   ปัจจัยการแข่งขัน  ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายสินค้าและการบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค  การกำหนดตลาดเป้าหมาย  การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการนำไปปฏิบัติ  การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด การควบคุมทางการตลาดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาทางการตลาด