ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา 30708208 เทคนิคการบริหารธุรกิจ (Administrative Technique) กลุ่ม COM5814N


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27057

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเทคนิคทางการบริหารธุรกิจแบบต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบงานทางธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด  เศรษฐศาสตร์  วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานให้ได้มาตรฐานการบริหารธุรกิจแบบมีส่วนร่วม  การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์  กลุ่มคุณภาพ  IMC  BENCHMAKING  BALANCED SCORECARD  PERT/CPM เป็นต้น  เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยการผลิตและกลไกราคา สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระดับจุลภาคและมหภาค หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการผลิตและการจัดการ