เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 30708208 เทคนิคการบริหารธุรกิจ (Administrative Technique) กลุ่ม COM5814N

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเทคนิคทางการบริหารธุรกิจแบบต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบงานทางธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด  เศรษฐศาสตร์  วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานให้ได้มาตรฐานการบริหารธุรกิจแบบมีส่วนร่วม  การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์  กลุ่มคุณภาพ  IMC  BENCHMAKING  BALANCED SCORECARD  PERT/CPM เป็นต้น  เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยการผลิตและกลไกราคา สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระดับจุลภาคและมหภาค หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการผลิตและการจัดการ