เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 30708311 : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ, กลุ่ม COM5714N

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบริการโทรคมนาคม และการบริการเสริมประเภทต่างๆ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจการขายข้อมูลข้อสนเทศธุรกิจงานวิจัย ธุรกิจการบริการข่าวสารและความบันเทิง ธุรกิจการจัด สัมมนาฝึกอบรม และธุรกิจการศึกษา เป็นต้น โดยศึกษาถึงการจัดกาข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด เช่น คุณลักษณะและคุณค่าของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดองค์กรสารสนเทศ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและ การประเมินโครงการทางด้านธุรกิจ การนำเสนอโครงการธุรกิจที่มีการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งโครงการ