รายวิชา 30708311 : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ, กลุ่ม COM5714N
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา 30708311 : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ, กลุ่ม COM5714N

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27058

สถานศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบริการโทรคมนาคม และการบริการเสริมประเภทต่างๆ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจการขายข้อมูลข้อสนเทศธุรกิจงานวิจัย ธุรกิจการบริการข่าวสารและความบันเทิง ธุรกิจการจัด สัมมนาฝึกอบรม และธุรกิจการศึกษา เป็นต้น โดยศึกษาถึงการจัดกาข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด เช่น คุณลักษณะและคุณค่าของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดองค์กรสารสนเทศ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและ การประเมินโครงการทางด้านธุรกิจ การนำเสนอโครงการธุรกิจที่มีการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.