เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer57(อาเซียน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา  วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน  ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสำคัญ  ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง  โครงสร้าง  ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน  การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  บทบาทของไทยในอาเซียน  บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 

          โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน  มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน  มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนและสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข