เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชากฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล 993-221 (ปีการศึกษา 60)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล คุณค่าและความเชื่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผู้ใช้บริการ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและความเชื่อทางวัฒนธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม