เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

434-344 COOP-ECON-1-2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและลักษณะที่สำคัญของสหกรณ์ กำเนิดและแนวคิดของสหกรณ์โลก หลักการ อุดมการณ์ ค่านิยม วิธีการสหกรณ์ การสหกรณ์ในประเทศไทย ประเภทและโครงสร้างของสหกรณ์ การบริหารและการจัดการสหกรณ์ บทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาประเทศ

Meaning and important features of cooperative; origins and concepts of world cooperative; principle; ideology; goodwill; methodology of cooperative and cooperatives in Thailand; categories and structure of cooperative; cooperative administration and management; the roles of cooperative in economic development such Thailand