เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

434-421 SEIA 1-2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การวิเคราะหผลประโยชนตามแนวคิด ทฤษฎี ความจําเปนและความสําคัญของการประเมินผล กระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา กระบวนการและวิธีการประเมินผลกระทบ ประเภท โครงการที่ตองทําการประเมินผลกระทบ การประยุกตใช ทฤษฎีการประเมินคาทางเศรษฐศาสตรตอผลกระทบทาง สังคมและสิ่งแวดลอม

Benefit-cost Analysis Concepts, theories, necessity and importance of evaluation in impact to societies and environment of developing projects; procedure and evaluation of impact; category of project in evaluating impact; application of theories of economic evaluation to social and environmental impacts