เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0041001 MATH&COM โลจิสติก 1/60 พฤหัสบ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1/2560 สาขาโลจิสติกส์ฯ ลงเรียน thu 13.00-15.55 ห้อง 5203