เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life)1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร สืบค้นแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการทำงานและหน้าที่ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้และควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้และข่าวสารบนระบบเครือข่ายที่ทันสมัย

4. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์การใช้งานเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน