เทคโนโลยี ชั้น ม.1/10

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2555