เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ทั่วไป I หมู่ 51 (มก.ฉกส.) (ภาคพิเศษ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลศาสตร์  กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

Mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, harmonic motion