เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-222 (1/2560) Modern SEA

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน