ผู้สอน
ซารีฟ หะยีซำซูดิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คธ 1/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27148

สถานศึกษา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


คำอธิบายชั้นเรียน

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ความจำเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์ออกแบบงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน วัฏจักรของระบบ วิธี เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบการศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ