เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คธ 1/59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ความจำเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์ออกแบบงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน วัฏจักรของระบบ วิธี เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบการศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ