เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-350 (1/2560) Research Methodology and Historical Information

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การจัดการสารสนเทศและการนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์