เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HIM 426 Cultural Tourism Management 1-60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการที่คำนึงถึงดุลยภาพระหว่างการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการ จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน