เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-202 การตลาด (Marketing) 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและความสำคัญของการตลาด หน้าที่และวิธีการทางการตลาด ประเภทของสินค้า นโยบายราคา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ นโยบายและการตั้งราคา การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม การกระจายสินค้า การตลาดบริการ การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การควบคุมทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ และการตลาดเพื่อสังคม