เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 1/2560 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานท้องถิ่น มาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น