การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27176

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถในการจับใจความสำคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.