การบ้าน ONLINE 6/8

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ และอธิบายแบบฝึกหัดและการบ้าน