เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเรียน1ปีการศึกษา2560AEC

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืน และการปฏิบัติภาคสนาม