เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนกลยุทธ์ 2560/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ

2)  นิสิตสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

3)  นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

4)  การแต่งกายถูกระเบียบ/ส่งงานตามกำหนดสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์